Popis a historie kostela v Kosoři

Kostel sv. Anny v Kosoři

Kostel sv. Anny v Kosoři, tradičně označovaný jako „kaple“, je součástí „Kosořského dvora“, historické prebendy „prvního panovníka – kustoda“ této kapituly. Kostel i dvůr jsou vlastnictvím Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Správou in spiritualibus je duchovní správa v Třebotově, správcem in materialibus je probošt vyšehradské kapituly. Kostel sv. Anny v Kosoři je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.

Objekt je barokní, postavený na starším základě někdy kolem roku 1722 děkanem kapituly Janem Václavem Ditrichem z Lilienthalu. Stavba byla opravena v roce 1818 a komplexně zrekonstruována při přestavbě Kosořského dvora v roce 1908, takže dnes tvoří součást čp. 1 a čp. 2 (o rozloze 7200 m2).

Při restaurátorském průzkumu poměrně hodnotného barokního vybavení kostela byla restaurátory nastolena hypotéza, že zařízení, resp. jeho části mohou pocházet z kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde až do přestavby J. Mockerem v letech 1885 – 1903 je doložena samostatná barokní kaple sv. Anny.

Pokoncilní úprava liturgického prostoru byla provedena někdy v polovině 70. let 20. století. Při demontáži mobiliáře bylo konstatováno značné poškození obětního stolu (napadení dřevokazným hmyzem a hnilobou). Proto bylo rozhodnuto nahradit obětní stůl novým jednoduchého moderního půdorysu, který tvarově vychází z oltáře baziliky sv. apoštolů Petra Pavla na Vyšehradě. Umístění respektuje původní místo obětního stolu pokoncilní úpravy z poloviny 70. let 20. století.

Královská kolegiátní kapitula provedla v letech 2002 (odvlhčení, kanalizace) a 2006 (fasády, interiér, restaurátorské práce) kompletní opravu kostela. Stavební úpravy byly ukončeny kolaudací 13.7. 2006. Restaurovaný mobiliář byl osazen postupně během podzimu 2006, kromě velkých barokních plastik sv. Zachariáše a sv. Josefa. Osazení obětního stolu bylo provedeno koncem listopadu téhož roku.

K příležitosti dokončení rekonstrukce a osazení nového obětního stolu se 16. prosince 2006 v kapli sv. Anny v Kosoři konala slavnostní bohoslužba za účasti Mons. Václava Malého – pomocného biskupa pražského a biskupského vikáře, kanovníků Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě včele s jejím proboštem P. Antonínem Doležalem, radotínským farářem P. Mgr. Zdeňkem Skalickým a okrskovým vikářem II. pražského vikariátu P. Mgr. Petrem Kouteckým SJ, starostou Kosoře panem Kindlem spolu s věřícími a návštěvníky z Kosoře, Třebotova, Radotína a Černošic

Kostel, který je majetkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, patří pod duchovní správu Římskokatolické farnosti Třebotov ve II. pražském vikariátu.

Administrátorem excurendo je v římskokatolické farnosti Třebotov P. ICLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha, O. Praem,

Předáno JUDr. Janem Kotousem, správcem majetku vyšehradské kapituly