Titulní obrázek

8. prosince 2018 - 2. neděle adventní

 • Co všechno dnes děti slyšely v evangeliu a o čem si během kázání s panem farářem povídaly?

  Jan Křtitel urovnával cestu Páně! Hrbolaté cesty ani pro nás nemají být překážkou. I my je máme urovnávat. A jak na to? Máme vzít hrábě? Hrbolky jsou naše špatnosti, hříchy a my se máme snažit je odstranit ze života. Když posloucháme, je vše hladké, i rodiče jsou na nás milí. Máme mít ale urovnané vztahy i s Bohem. Může k nám Bůh přijít? Ano, ale nevchází, pokud mu zavřeme dveře. Přijde k těm, kteří k němu "chodí", kteří ho volají, modlí se.

  Druhá část kázání byla věnována svátku Panny Marie neposkvrněné. Ona nedělala hříchy, byla bez hrbolků, měla hladkou cestu k Bohu. Děti měly za úkol popsat obrázky ze života Panny Marie. Jak anděl Páně zvěstoval, že se jí narodí Ježíš, jak šla k Alžbětě, narození Ježíše v Betlémě, klanění tří králů, útěk do Egypta. Děti byly šikovné a všechny výjevy poznaly a popsaly.

Archiv

17. listopadu 2018 - 33. neděle v mezidobí

 • Pan farář s dětmi mluvil o konci světa. Jestli někdo ví, kdy to bude, za jak dlouho... Děti říkaly různé názory, dokonce i teorii o stáří Slunce a kdy vyhasne a pak nastane zánik... Ale o tom dni a hodině nikdo neví. A i když budou z toho mít mnozí strach, my se máme napřímit a radovat, protože přijde Ježíš s velikou mocí a slávou.

13. října 2018 - 28. neděle v mezidobí

 • Evangelium bylo o mladíkovi podobném dětem, který přišel za Pánem Ježíšem s otázkou. Mají děti také nějaké otázky, které by chtěly Ježíši položit? Nikoho netrápí žádná závažná otázka? Jakou otázku měl tedy onen mladík? Ptal se, co má dělat, aby měl věčný život. Měl majetek, mohl si vše koupit (třeba dům, 4 osly), a přesto se trápil, jestli získá věčný život. I když měl ten pozemský parádní! I děti by měly uvažovat o vážných otázkách. Kdo si totiž položí takovou otázku, je moudrý, protože se zabývá důležitými věcmi (ne třeba roztrhanými kalhotami). Kdo má takovou moudrost, považuje věci jako je například zlato za nic. Zlata je v kostele mnoho (děti ukazovaly na pozlacené předměty), ale moudrost je cennější než zlato. Všechno zlato je vzhledem k ní jen trocha písku (Mdr 7,9). Moudrost je tedy to nejcennější, co můžeme získat. Jak lze takovou moudrost získat? Odpověď najdeme opět v prvním čtení. Kdo se modlí a prosí, ten dostane (Mdr 7,7). Moudrost je to, co proniká jako dvousečný meč až tam, kde je rozhraní duše a ducha, až do srdce. A co to tam tedy proniká? Co je tou moudrostí? Ve druhém čtení se dozvídáme, že to je Boží slovo (Žid 4,12). V evangeliu jsme pak slyšeli, co máme dělat, jak se máme chovat, abychom byli moudří a schopni dojít do života věčného. Dodržovat přikázání! (Mk 10, 19). Jaká to jsou přikázání? (děti vyjmenovaly Desatero). Tak to dělejte a budete moudří! 

15. září 2018 - 24. neděle v mezidobí

 • Pan farář se dotkl toho, že Ježíš s apoštoly byl na cestě na jiné místo, a využíval i tento čas k tomu, aby je poučoval a vedl. I my máme využívat čas našich cest k něčemu dobrému (třeba se v metru učit slovíčka některého cizího jazyka). Ježíš se učedníků ptal: “Za koho mě lidé pokládají?” Člověk někým je sám v sobě a něco si o něm myslí druzí lidé. Tyto dvě sféry se mohou značně lišit. Člověk je třeba poctivý, ale druzí si o něm mohou myslet, že poctivý není. Děti, stalo se Vám to někdy? Třeba ve škole – vy jste při písemce neopisovaly, ale učitel si myslel, že opisujete. Ale může to být také obráceně. Člověk není poctivý (třeba druhé okrádá), ale druzí si myslí, že je to dobrý a poctivý člověk. Co je lepší? Když je člověk poctivý, ale druzí si myslí, že poctivý není, NEBO když člověk poctivý není, ale druzí si myslí, že poctivý je? Lepší je ta první možnost, protože důležitější je, kým doopravdy jsme (a ne to, co si o nás myslí druzí). S tím ale souvisí, abychom skutečně byli těmi poctivými, těmi, co dělají dobré věci. Protože jak říká apoštol Jakub: víra bez skutků je mrtvá. Jestliže jsme křesťané, ale druzí si o nás myslí, že nejsme, protože se podle toho nechováme, není to dobré. Nic by nás nemělo odradit (ani to, že se nám druzí posmívají) od toho, abychom žili podle své víry. Tak náš život/ naše skutky mohou dokázat naši víru. 

 

Školní rok 2017/2018

23. června 2018 - 12. neděle v mezidobí, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 • Mše svatá začne v 18 hodin tentokrát na Chotči! Prosíme všechny děti, aby přišly již v 17 hodin (a všechny na čas), bude skupinová hra (pozdější příchod dětí by hru narušil). Po mši svaté bude opékání před kostelem!

12. května 2018 - 7. neděle velikonoční

 • 1. čtení - Sk 1,15-17.20-26
 • Žalm - Zl 103(102)
 • 2. čtení - 1Jan 4,11-16
 • evangelium - Jan 17,11b-19
 • Pan farář se dětí ptal na první čtení – jak byl doplněn kruh apoštolů, na místo Jidáše zvolili Matěje. Jaké bylo kritérium pro toho, kdo se měl stát apoštolem? Měl to být někdo, kdo znal o Ježíši úplně všechno. Který s ostatními apoštoly chodil po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi nimi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl vzat do nebe. Pan farář zkusil děti zkoušet, jestli se mezi nimi také najde někdo, kdo zná o Ježíši úplně všechno a mohl by se tak stát apoštolem/apoštolkou. Děti postupně odpovídaly a vyprávěly všechno z Ježíšova života – od jeho narození, obětování v chrámě, růst a dospělost, křest v Jordánu, kázání a zázraky až po jeho ukřižování a zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Dokonce děti už věděly, že nakonec Ježíš na apoštoly seslal Ducha svatého. Pan farář děti pochválil, řekl jim, že opravdu vědí všechno a mohou být každý z nich apoštolem. A že než Ježíš odešel do nebe, řekl apoštolům: „Jděte do celého světa, vyprávějte všem lidem radostnou zvěst a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ A děti šly.

14. dubna 2018 - 3. neděle velikonoční

17. března 2018 - 5. neděle postní

10. února 2018 - 6. neděle v mezidobí

13. ledna 2018 - 2. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - 1Sam 3,3b-10.19
 • Žalm - Zl 40(39)
 • 2. čtení - 1Kor 6,13c-15a.17-20
 • evangelium - Jan 1,35-42
 • P. Zdeněk mluvil s dětmi o tom, že jsme v evangeliu slyšeli, jak se Ježíš seznámil s apoštoly a apoštolové s ním. I děti se už s někým seznámili a budou seznamovat celý život. Ve školce, ve škole, v práci a i po smrti… se seznámíme tváří v tvář se samotným Bohem, ale i se všemi, kdo v nebi přebývají. Taky se pan farář dětí ptal, jak se rozliší, když je víc Vojtů nebo Lukášů…, že máme různá příjmení. Jana nazývali Křtitel, protože křtil, Ježíše takto nazývali Nazaretským, protože pocházel z Nazareta. Taky jednou můžeme dostat různé přezdívky a později třeba i tituly. Ježíš měl titul Mesiáš.

16. prosince 2017 - 3. neděle adventní

 • 1. čtení - Iz 61,1-2a.10-11
 • Žalm -  Lk 1,46-48a.48b-50.53-54
 • 2. čtení - 1Sol 5,16-24
 • evangelium - Jan 1,6-8.19-28
 • P. Zdeněk si s dětmi povídal o tom, že je radostná neděle, že máme radost, protože se blíží Vánoce. Na co se děti nejvíce těší? Odpovědí bylo hodně: na sníh, na dárky, na posezení s rodinou atd. A pak P. Zdeněk mluvil o těšení se, které se četlo z bible: že Bůh obváže ty, jimž puká srdce, oznámí zajatým propuštění, svobodu uvězněným.

   

18. listopadu 2017 - 33. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - Pr 31,10-13.19-20.30-31
 • Žalm - Zl 128 (127)
 • 2. čtení - 1Sol 5,1-6
 • evangelium - Mt 25,14-30
 • P. Zdeněk dětem přinesl jeden ořech. Ptal se dětí, jestli by byly spokojené, kdyby se jim urodil jeden ořech. Některé ano, jiné by chtěly aspoň deset, jiné celý pytel ořechů. Co ale pro to udělat? O stromek se starat, zalévat ho, opečovávat. O svěřené hřivny je potřeba se dobře starat.

14. října 2017 - 28. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - Iz 25,6-l0a
 • Žalm - Zl 23 (22)
 • 2. čtení - Flp 4,12-14.19-20
 • evangelium - Mt 22,1-14
 • P. Zdeněk ukázal dětem plakátky se zvířátky. Chvíli děti povídaly, co to je za zvířátka, a potom měly říci, které z nich je nejdůležitější? Pro Boha je nejdůležitější člověk.

16. září 2017 - 24. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - Sir 27,33-28,9
 • Žalm - Zl 103(102)
 • 2. čtení - Rim 14,7-9
 • evangelium - Mt 18,21-35
 • P. Zdeněk přinesl dva obrázky - dva kamarády, kteří si občas ublížili. V prvním příběhu si nedokázali odpustit a naopak si dělali čím dál větší naschvály, až se nakonec úplně zničili. Ve druhém příběhu si odpouštěli a to je ještě více sblížilo.

 

Školní rok 2016/2017

18. března 2017 - 3. neděle postní

 • 1. čtení - Ex 17,3-7
 • Žalm - Zl 95(94)
 • 2. čtení - Rim 5,1-2.5-8
 • evangelium - Jan 4,5-42
 • Monika pro děti namalovala obraz, kde byly proudy vod. Ptala se dětí, co se jim vybaví, když se řekne voda. Každý jejich nápad pak na obraz vepsala. Můžeme ji pít, když máme žízeň, dává nám radost (můžeme si v ní zaplavat), omývá nás, hasí oheň, lije se na hlavu při křtu... A společně pak přišli na to, že voda je ta, která dává život. Ježíš říká: „voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“ (Jan 4, 14) 

4. února 2017 - 5. neděle v mezidobí

 • Pan farář se dětí ptal, kdo jsou. Dozvěděl se, že jsou třeba syni nebo dcery, kluci nebo holky, lidi a také podle toho, co je baví, můžou být malířkou nebo fotbalistou… Ježíš v evangeliu také řekl, kým jsme. Děti vzpomínaly. Bylo tam o soli a o světlu. Měly přemýšlet, co všechno svítí. Třeba lampa, svíčka, baterka svatojánský brouček… Pan farář dětem vyprávěl, jak se někdo pro nás může stát světlem. Třeba když něco nevíme a někdo nám poradí a díky tomu se nám v hlavě „rozsvítí“ a už víme. Pak pro nás byl ten druhý světlem. Nebo když se ztratíme a někdo nám ukáže cestu a nám už je jasné, kudy jít (máme v tom světlo). V pravdě je světlo. Po mši svaté pan farář vylosoval z vyplněných kvízů jeden, jehož autor dostal hru Acitivity pro děti.

   

7. ledna 2017 - svátek Křtu Páně

 • 1. čtení - Iz 42, 1-4. 6-7
 • Žalm - Žl 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b+9b-10 Odp.: 11b
 • 2. čtení - Sk 10, 34-38
 • evangelium - Mt 3, 13-17
 • Na slavení křtu Pána Ježíše přinesla Monika dětem ukázat bílou křestní košilku. Ptala se dětí, jestli byly také pokřtěny a dostaly bílou křesní košilku? Ale často se pak v životech děje to, že něco pokazíme, uděláme špatného … a křestní košilku tím ušpiníme. Děti se odvažovaly na mikrofon říkat, co kdy udělaly špatného, zlobily, neuklízely svůj pokoj, poničily věci atd. a přitom každý dostal fix a udělal na křestní košilku šmouhu. Pak Monika dětem vyprávěla o milosti svaté zpovědi. A protože děti nahlas vyznaly, co udělaly ošklivého, a slyšel to i pan farář, donesli přítomní tři králové ušpiněnou křestní košilku do zpovědnice a pak zase zpátky k dětem. Jaké bylo překvapení, když Monika košilku rozbalila a ta byla zas celičká krásně bílá!

 • Soutěž o hru Activity pro děti – kdo nebyl přítomen na této lednové dětské mši svaté a nedostal k vyplnění otázky, může se mailem (detskemse.trebotov@seznam.cz) přihlásit o zadání, vyplnit a před únorovou dětskou mší svatou vložit do krabice u sochy Pána Ježíše v třebotovském kostele. Po mši svaté proběhne losování ze správných odpovědí a vítěz si domů odnese hru Activity pro děti. 

 

10. prosince 2016 - 3. neděle adventní

 • 1. čtení - Iz 35,1-6a.10
 • Žalm - Zl 146(145)
 • 2. čtení - Jak 5,7-10
 • evangelium - Mt 11,2-11
 • Monika při kázání navázala na čtení z evangelia, aby děti vnímaly Jana  Křtitele jako toho, který se daroval Ježíši. Pak Monika přešla k tomu, že brzy budeme slavit Vánoce, kdy se Ježíšek narodil a je pro nás velikým darem, a my napodobujeme Boží štědrost k nám a obdarováváme se..., ale když jsou Vánoce oslavou Ježíšových narozenin, že na takové oslavě se mají dávat nějaké dary také oslavenci a jestli děti zkusí vymyslet a zrealizovat takový dárek Ježíši - co by ho potěšilo (třeba být hodný na sourozence, pomoct mamince, atd.).  Kdo něco takového dokáže?

 • Úkol pro děti: dát Ježíškovi dárek - vymyslet něco, z čeho by měl opravdu radost (dobré chování ve všech směrech, konkrétní skutky lásky).
 • Po bohoslužbě čekalo na děti překvapení, protože je přišel pozdravit svatý Mikuláš a doprovázeli ho dva andělé. Mikuláš si se zájmem prohlédl obrázky, jak si děti představují nebe, a také notýsky, kam si děti vlepují svaté apoštoly. Světec děti pochválil a slíbil, že v nebi apoštolům poví, jak si o jejich životech děti čtou a jak chválí Boha při bohoslužbách. Všem dětem rozdal bohatou nadílku!

 

5. listopadu 2016 - 32. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - 2 Mak 7, 1-2.9-14h
 • Žalm - Žl 17
 • 2. čtení - 2 Sol 2, 16 - 3, 5
 • evangelium - Lk 20, 27 - 38
 • Protože čtení z Písma odkazovala na věčný život, povídala si Monika s dětmi právě o něm. Aby děti pochopily, že o věčném životě s Bohem vlastně nic konkrétního nevíme, jen tušíme a můžeme si jej nějak představovat, vyrobila domeček, do kterého děti mohly ze všech stran nahlížet, ale celý vnitřek pořádně neuviděly. Nakonec děti vybídla, aby samy namalovaly nebo vytvořily svoji představu života věčného s Bohem, svoji představu nebe. A co děti vymyslí, na to se těšíme příště, až to děti donesou a budou o tom vyprávět.
 •          Úkol pro děti: namalovat obrázek, jak si děti představují nebe. Notýsky a úkol příště odevzdejte při příchodu do kostela Janě nebo Ireně.

   

8. října 2016 - 28. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - 2 Král 5,14-17
 • Žalm - Žl 98
 • 2. čtení - 2 Tim 2,8-13
 • evangelium - Lk 17,11-19
 • Děti měly při homilii těžký úkol – Monika jim ukazovala různá slova a ony měly poznat, která při evangeliu zazněla a která ne. Bylo tam něco o cizinci? Hmmm, vždyť to bylo o deseti malomocných, to cizinec asi ne… A ouha! Cizinec tam byl! Jeden z uzdravených, který se jediný vrátil velebit Boha, byl Samaritán, tedy cizinec! Bylo tam něco o svatém Pavlovi? Taky těžké, protože druhé čtení bylo skutečně od svatého Pavla. Ale v evangeliu se neobjevil! Společnými silami se však nakonec podařilo všechna slova rozřadit – ta, co se v evangeliu nečetla, se dala stranou a ta, která v evangeliu zazněla, se nalepila na velký obraz, který Monika pro děti namalovala. Na konci se dětí zeptala, jestli taky dokáží Bohu děkovat. A aby děti pochopily, že mohou děkovat opravdu úplně za všechno, nesly jako obětní dary nejen chléb a víno, ale i kaštany, ořechy, jablíčka … a dostaly úkol vyrobit si knížečku s poděkováním Pánu za listí, za déšť, za oblečení a mnoho dalšího.

 • Úkol pro děti si můžete stáhnout zde: http://deti.vira.cz/ruzne/modlitby/podzimni-modlitby/

 

17. září 2016 - 25. neděle v mezidobí

 • 1. čtení - Am 8,4-7
 • 2. čtení - 1 Tim 2,1-8
 • evangelium - Lk 16,1-13
 • Děti se při kázání seznámili s klukem, kterému se každá hračka, jakou uviděl, tolik líbila, že ji chtěl mít pro sebe. Všechny pro sebe, pro sebe, pro sebe. Až to bylo ostatním tak líto, že s ním už nikdo nechtěl kamarádit. Jednoho dne se tenhle kluk nad sebou zamyslel a udělal úžasnou věc: vzal tašku, dal do ní mnoho svých hraček a všechny je rozdal druhým dětem. To bylo radosti! A všechny ty děti ho začaly mít rády a přátelit se s ním.

 • Každé z dětí při bohoslužbě dostalo hračku a s ní i úkol. Hračku si buď může ponechat nebo ji vrátit (hned, za měsíc nebo za dva) nebo ji darovat. Kdo se jí dokáže zříci a nechá ji k potěšení ještě někomu jinému?